اجرای تمامی بخشهای ساختمان مسکونی شامل سازه،تاسیسات، معماری داخلی شامل آشپزخانه و دکوراسیون به صورت کامل توسط گروه متخصص و مجرب انجام می شود. نیازهای بازسازی پروژه با برنامه ریزی دقیق، با کیفیت ممتازوقیمت مناسب صورت می گیرد. نظارت بر کلیه پیمانکاران نجاری، کابینت و دکوراسیون توسط ناظران متخصص پروژه مسکونی انجام می شود.