اصلی ترین عامل کنترل کیفی در پروژه های موفق نظارت صحیح، کارآمد و به موقع می باشد. وجود مهندسین ناظر با تجربه و چک لیست های تخصصی مطابق با آیین نامه ها و استانداردها بهترین روش پیشنهادی برای رسیدن به کیفیت مطلوب در پروژه ها می باشد.